top of page

Kurumsal Koçluk 

 

Koçluk, dünyanın hemen her yerinde yöneticilerin, liderlerin ve öğrenmeye açık kurumların yararlandığı etkili bir sistemdir. 2009 yılından bu yana, Türkiye’de de kurumlar tercihlerini, artık dışa bağımlı olmaksızın, Türkiye’deki yetişmiş profesyonel koçlardan yana kullanmaktalar. Ülkemizde de kurumsal koçluk hizmeti alan farklı sektörlerden, farklı ölçekteki kurumların sayısı giderek artmakta. Gelişime ve öğrenmeye açık şirketler kurum içi koçluk hizmeti alarak en değerli temel sermayeleri olan insan kaynağını geliştirme yönünde ilerliyorlar. Koçluk hizmeti 80’lerden bu yana dünyada kabul edilmiş bir ekol olup yüz binlerce insanın hayatını değiştirmede önemli rol oynamıştır.

 

Bir yöneticinin etkin liderlik becerilerinin gelişiminde, herhangi bir pozisyondaki çalışanın verimini arttırmada, kurum çalışanlarının güçlü bir takım olmasında ve iş ile özel yaşam dengesinin korunmasında, bir koç ile çalışmak ya da koçluk eğitimi almak en iyi sonucun elde edilmesini sağlayan yaklaşımdır. Koçluk iş dünyasında en çok kabul gören gelişim sürecidir. İş dünyasında özellikle yönetici ve yönetici adaylarının performanslarını geliştirmek üzerine odaklanılan koçluk çalışmalarını içermektedir. Denge Merkezi Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Ataman Coaching bünyesindeki deneyimlerimde, 2009 yılından beri kurumsal gelişim ve değişim süreçlerinin benzersiz sonuçlarına tanık oldum. Artık Türkiye’de de koçluk iş hayatı başta olmak üzere eğitim kurumları, sosyal yardım kuruluşları gibi pek çok alanda faaliyet gösteren organizasyonun ve buralarda etkinlik gösteren bireylerin ihtiyaç duyduğu gelişim ve verimliliğin kalıcı olarak arttırılmasına destek sağlamakta. Özellikle eğitim kurumlarında, 2008’den bu yana gerçekleştirdiğimiz EKİProjesi ve benzeri projelerle, öğretmenlere ve PDR uzmanlarına yönelik uyguladığımız koçluk hizmetlerinin yararları damla etkisi ile öğrenci, veli ve okul yönetimine yayılmaktadır.

 

KURUMSAL KOÇLUK NEDİR?

 

Kurumsal koçluk, kurumların bulundukları nokta ile ulaşmak istedikleri nokta arasındaki açıklığı kapatarak kurumların hedefe ulaşmasına yarayan bir uygulamadır. Koç, bilgi empoze etmeden çalışanlara en etkili versiyonlarını kendilerine buldurur. Koçun bu hizmet modeli içinde, kurum çalışanları için verebileceği çeşitli destek eğitimlerin yanı sıra “Temel Koçluk Becerileri” ve “İç Koç Yetiştirme” eğitimleri yer alır.

 

Kurum İçi Koçluk:

 

A- Günümüzde büyük firmalar kendi yöneticilerine koçluk eğitimi aldırarak kurum içinde koçluk yapmalarını isteyebilir. Bu akılcı yöntem çalışan sayısı fazla olan kurumlarda, iç koçun “yeterli zamanı ayıraması” gibi bir sonuç doğurabilmektedir.

 

B- Kimi firmalar tam zamanlı bir koçu bünyesine almakta, bu da seanslarda konuşulanların “firma içinde yayılma” riskini akla getirmektedir. Kurumsal koçluk süreci nasıl işler?

 

1. Evre – KURUMLA BAĞLANTIYA GEÇİLMESİ ve ANLAŞMANIN SAĞLANMASI

a. Kurum ile bağlantıya geçilmesi.

b. İlk toplantının yapılması ve ele alınacak konuların saptanması: – Kurumun beklenti ve hedeflerinin genel olarak saptanması – Koçluk ve süreç hakkında bilgilendirme

c. Teklif sunulması ve anlaşmanın sağlanması: Koçluk hizmetinin süresi belirlenen hedeflerle doğru orantılıdır. Uzun süreli anlaşmalarda elde edilen sonuçlar çok daha kalıcı olmaktadır.

 

2. Evre – KURUMSAL KOÇLUK HİZMETİ – BAŞLANGIÇ

a. Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması

b. Bireysel koçluk hizmeti alacak olan kişilerin saptanması ve onlarla ilgili değerlendirme çalışmaları

c. Takım koçluğu yapılacak grupların saptanması

d. İhtiyaç duyulan grup eğitimleri ile birlikte yürütülecek koçluk hizmetinin ayrıntılandırılması

e. Koçluk hizmetinin tam olarak ne olduğunun kurum çalışanlarına tanıtılması

f. Gerekiyorsa kurum içinde çalışabilecek koç veya koç adaylarının saptanması

g. Koçluk temel becerileri eğitimi alacak kişilerin belirlenmesi

 

3. Evre – KURUMSAL KOÇLUK HİZMETİ – İLERLEME a. Bireysel görüşme seanslarının başlatılması ve belirlenen aralıklarla sürdürülmesi b. Görüşmelere katılan yöneticilere gerekli değerlendirmelerin uygulanması ve ilerlemelerin ölçümü c. Grup koçluğu çalışmalarının başlatılması ve belirlenen aralıklarla sürdürülmesi d. Alınması gereken eğitim çalışmalarının hayata geçirilmesi ve sonuçlarının takibi e. Eğitim çalışması ve koçluk hizmetinin eşgüdümlü olarak uygulanması f. Bireysel ve kurumsal ilerlemele durumunun belirlenen takvimde kuruma iletilmesi

 

4. Evre – KURUMSAL KOÇLUK HİZMETİ – SONUÇLANDIRMA

a. Belirlenen sürenin sonunda hizmetin değerlendirilmesi ve ulaşılan sonuçların saptanması

b.İlerlemeyi koruyucu tedbirlerin saptanması ve kuruma iletilmesi

c.Hizmetin sonuçlarının rapor halinde kuruma iletilmesi

 

İş yaşamında koçluk ne sağlar?

 

*Kurumsal kültürün oluşturulup çalışanların aynı dili konuşmalarını

*İş memnuniyeti ve üretkenlik artışını

*Kurum kültürünün geliştirilmesini

*Çalışanların sorumluluk taşıma ve kurumsal bağlılığında artış

*Çalışanın kurum içinde kalmasını

*Stres düzeyinin azalmasını

*İletişim kalitesinde artış

*Yöneticilerin doğru kararlar almalarını

*Yönetim becerilerinde gelişme

*Liderlerin sorumluluk alması ve çözüm üretmesinde ilerleme

*Takım ruhunun gelişmesini

*Sorunlarda azalma ve daha etkin çözümler bulunmasını

*Müşterilerde güven duygusunun ve müşteri ilişkilerinin gelişimini sağlar.

 

Özellikle hangi durumlarda yararlı olur?

 Kurumun iç ve dış yapısında kaliteyi artırmak istendiğinde

 Yeniden yapılanma ve hedefler belirleme sürecinde

 Aile şirketinden kurumsal yapıya geçişte

 Yeni yönetici olmuş veya terfi almış yöneticilerin uyum sürecinde

 Bölüm ve iş değiştiren yöneticilerin uyum sürecinde

 Şirket yönetim kademelerinde, kişiler arası iletişim becerilerinde sağlanacak gelişmenin Şirketin ürün ve hizmet kalitesine yansıyacağı durumlarda

 

Yatırımın Geri Dönüşü- ROI (Return of Investment)

 

– Eğitim ve koçluğa düzenli olarak yapılan yatırımlar çalışan başına % 50’nin üzerinde net satış, çalışan başına yaklaşık % 40 gayri safi kâr ve hisse senetlerinde % 20 daha yüksek pay ile sonuçlanmıştır. (Amerikan Topluluğu’nun eğitim ve geliştirme raporu)

 

– Geleneksel eğitimlerin (Yöneticilik, liderlik, zaman yönetimi, duygusal zeka gelişimi v.b.) verimliliği % 20 artırdığı görülmüştür.

Yapılan saha araştırmaları sonucu, geleneksel eğitimler sonrasında, 72 saat içinde verilen bilgilerin % 80 oranında unutulduğu bir gerçektir. Kurumun istediği doğrultuda eğitim ve kurumsal koçluk birleştirildiğinde üretkenlik artışının % 80’den fazla olduğu bulunmuştur. (Public Personnel Management Journal)

 

– Stanford ve Harvard Üniversitesinde yapılan çalışmalar sonucu şirketlerin başarılarının %85’i çalışanların becerilerine bağlıdır. Bununla beraber koçluk çalışmalarından elde edilen maddi kazanç değerlendirildiğinde 100.000 dolardan fazla veya koçluk maliyetinin en az altı katı olarak belirlenmiştir. (Fortune dergisi)

 

– İK uzmanlarının ABD’de 1999 yılında yaptığı bir araştırmaya göre şirketlerin % 92’si koçluğu yöneticilerine sunmaktadırlar. Koçluğun kullanıldığı alanlara örnek liderlik gelişimi, üst düzey personeli elde tutma, örgütsel yönetim planlaması, kurum içi iletişimin güçlenmesidir.

 

– 2009 ICF Global Koçluk Müşterisi Araştırması’na göre, profesyonel koçluk hizmetinden yararlanan şirketlerin bu konuda yaptıkları yatırımın yedi katı kendilerine geri dönmüştür. Bireysel koçluk hizmeti alan müşterilerde de bu oran, yatırımın 3.44 katıdır.

 

Koçluk kişiyi birçok alanda hedefine taşıyabilir. 2010 ICF Global Tüketici Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların beşte ikisinden fazlası (% 42.6) koçluktan sağladıkları yarar olarak ‘bireysel performanslarını ve/veya ekip performanslarını geliştirme’yi göstermiştir. Bunun ardından gelen diğer motivasyon alanları ise“ profesyonel kariyer fırsatlarını genişletmek” (% 38.8) ve ‘iş yönetim stratejilerini geliştirmek’tir (%36.1). Daha kişisel olan diğer motivasyon alanları ise ‘kendine saygı/ güvenini arttırmak’ ve ’iş yaşamı / özel yaşam dengesini kurabilmek’tir.

 

– Koçluğun yararlarıyla ilgili daha çok bilgi edinmek için, ICF Araştırma Portalı’nı ziyaret edip vaka çalışmaları, sektör raporları ve diğer kaynaklara göz atabilirsiniz.

bottom of page